معرفی برون سپاری

برون سپاری قرارداد بستن با دیگر شرکت ها ویا شخصی است که یک فعالیت خاصی را انجام می دهد. تقریبا هر سازمانی به روشی عمل برون سپاری را انجام می دهند. به طور نمونه˓ فعالیتی که برون سپاری می شود هسته ای (عاملی) در کسب و کار محسوب نمی شود.
فرایند برون سپاری عموما شامل چهار مرحله می شود:
1) تفکر استراتژیکی جهت توسعه فلسفه سازمانی درباره جایگاه برون سپاری در فعالیت های خاص خودش.
2) ارزش یابی و انتخاب˓ جهت تصمیم گیری بر روی پروژه های برون سپاری مناسب و موقعیت های بالقوه برای انجام شدن کارها و اینکه انجام کار توسط فراهم آورندگان خدمات صورت گیرد.
3) توسعه قرارداد˓ برای شاغل شدن به صورت قانونی ˓ نرخ تعیین کردن و توافق در سطح خدمات (SLA ) .
4) برون سپاری مدیریتی یا نظارتی ˓ جهت تصحیح رابطه کاری درحال پیشرفت بین مشتری و فراهم آورندگان خدمات برون سپاری. ادامه مطالب