راهنمای اختلاف

در هنگام انجام هر کار گروهی بین طرفین ممکن است اختلافی بوجود آید. در سایت کارآفرینان نیز با توجه به برون سپاری کارها به پیمانکاران و انجام کار توسط پیمانکار از راه دور، امکان بوجود آمدن اختلاف زیاد است. ادامه مطالب

صفحه ارتباطات و ارسال گزارش کار

در طول زمان انجام پروژه کارفرما و پیمانکار میتوانند از طریق صفحه ارتباطات پروژه ، گزارش کار، اطلاعات ، فایلها و زمانبندی پرداخت را مشاهده کرده وبا همدیگر در ارتباط باشند. ادامه مطالب

ثبت مدارک و مجوز ها

کاربران سایت کارآفرینان (پیمانکار و کارفرما) میتواند مدارک و مجوز های خود را درسایت ثبت کنند. با توجه به این مدارک و مجوز ها مشاورین سایت می توانند مهارتهای فرد را بررسی کرده و تایید کنند.ثبت این موارد در سایت و بررسی آنها توسط مشاورین سایت موجب می شود طرفین پروژه به یکدیگر بیشتر اعتماد کنند. ادامه مطالب

انواع پروژه و مشاهده آنها در کارآفرینان

کارفرما در هنگام تعریف پروژه در کارآفرینان می تواند برای پروژه خود ویژگی تعریف کند.این ویژگی ها پروژه ها را دسته بندی می کنند. همچنین در منوی اصلی سایت در زیر منوی آن سه دسته اصلی برای پروژه ها وجود دارد . ادامه مطالب

افزایش موجودی حساب

میزان مبلغ واریزی به حساب شما بر اساس فعالیت در پروژه های کارآفرینان مشخص می شود. اگر کار فرما هستید و پروژه ای تعریف کرده اید درصدی از بودجه پروژه بعنوان بیعانه از شما گرفته می شود و در هنگام انتخاب پیمانکار حساب اعتباری شما باید حداقل این مقدار موجودی داشته باشد.این مبلغ در حساب شما قفل می شود. ادامه مطالب