درباره تکتم رنجبران

نوشته شده توسط تکتم رنجبران:

معرفی برون سپاری

برون سپاری قرارداد بستن با دیگر شرکت ها ویا شخصی است که یک فعالیت خاصی را انجام می دهد. تقریبا هر سازمانی به روشی عمل برون سپاری را انجام می دهند. به طور نمونه˓ فعالیتی که برون سپاری می شود هسته ای (عاملی) در کسب و کار محسوب نمی شود.
فرایند برون سپاری عموما شامل چهار مرحله می شود:
1) تفکر استراتژیکی جهت توسعه فلسفه سازمانی درباره جایگاه برون سپاری در فعالیت های خاص خودش.
2) ارزش یابی و انتخاب˓ جهت تصمیم گیری بر روی پروژه های برون سپاری مناسب و موقعیت های بالقوه برای انجام شدن کارها و اینکه انجام کار توسط فراهم آورندگان خدمات صورت گیرد.
3) توسعه قرارداد˓ برای شاغل شدن به صورت قانونی ˓ نرخ تعیین کردن و توافق در سطح خدمات (SLA ) .
4) برون سپاری مدیریتی یا نظارتی ˓ جهت تصحیح رابطه کاری درحال پیشرفت بین مشتری و فراهم آورندگان خدمات برون سپاری. ادامه مطالب

راهنمای اختلاف

در هنگام انجام هر کار گروهی بین طرفین ممکن است اختلافی بوجود آید. در سایت کارآفرینان نیز با توجه به برون سپاری کارها به پیمانکاران و انجام کار توسط پیمانکار از راه دور، امکان بوجود آمدن اختلاف زیاد است. ادامه مطالب

صفحه ارتباطات و ارسال گزارش کار

در طول زمان انجام پروژه کارفرما و پیمانکار میتوانند از طریق صفحه ارتباطات پروژه ، گزارش کار، اطلاعات ، فایلها و زمانبندی پرداخت را مشاهده کرده وبا همدیگر در ارتباط باشند. ادامه مطالب