درباره تکتم رنجبران

نوشته شده توسط تکتم رنجبران:

نیروی کار آزاد در ایران

اگرچه در بازار کار و اشتغال ایران عبارت “کار آزاد” مترادف با مشاغل غیردولتی است و به هیچ وجه بیانگر واژه بین المللی آن نیست اما هستند برخی از ایرانیانی که طی سال های اخیر به این بازار وارد شده و از آن درآمدهای قابل توجهی نیز کسب کرده اند. ادامه مطالب

بررسی گزارش کارها و اعلام درصد پیشرفت و پایان پروژه

بعد از اینکه پیمانکار را انتخاب و بیعانه اولیه پروژه را به سایت پرداخت کردید، پیمانکار در صورت تمایل برای شروع کار پیشنهاد شما را می پذیرد و پروژه آغاز می شود.در قسمت پروژه های من ، در حالت کارفرما، پروژه های درحال انجام می توانید لیست پروژه های در حال انجام خود را مشاهده کرده واز قسمت ارتباطات می توانید با پیمانکاردرارتباط باشید و گزارش کارهای ثبت شده رابررسی کرده، نظر خود بهمراه درصد پیشرفت پروژه را اعلام کنید. ادامه مطالب