بیعانه و گروگذاری برای پروژه

در کارآفرینان کارفرما و پیمانکار هردو موظف به پرداخت مبلغی برای ضمانت اجرای پروژه خود می باشند.تا زمان اتمام پروژه این مبلغ در حساب آنها قفل خواهد شد.

کارفرما

مقدار بیعانه کارفرما برای هر پروژه توسط مدیر سیستم براساس درصدی از بودجه پروژه تعیین میشود. اگر کارفرما در زمان انتخاب پیمانکار این مبلغ را در شاژ خود نداشته باشد، سیستم اعلام می کند که حساب خود را شارژ کند و سپس پیمانکار خود را انتخاب کند.

در طول زمان انجام پروژه اگر تخلفی از جانب کارفرما انجام گیرد ، این مبلغ بعنوان جریمه توسط سایت ضبط می گردد. و در صورتی که پروژه بدرستی و بدون تخلف پایان یابد این مبلغ بعنوان پیش پرداخت  مبلغ پروژه در نظر گرفته شده و در زمان اتمام پروژه به حساب پیمانکار واریز خواهد شد.

مبلغ بیعانه پیمانکار در هنگام تعریف پروژه توسط شما تعیین می گردد. اگر میخواهید از پیمانکار ضمانتی برای انجام پروژه  داشته باشید حتماً مبلغی را در هنگام تعریف پروژه تعیین کنید.

پیمانکار

مقدار بیعانه پیمانکار در هنگام تعریف پروژه توسط کارفرما مشخص می شود. اگر کارفرما مایل باشد مبلغی را بعنوان ضمانت انجام پروژه و حسن انجام کار از پیمانکار بگیرد، در هنگام تعریف پروژه  مشخص می کند و پیمانکار نیز موظف است در هنگام تایید و اعلام شروع پروژه این مبلغ را به سایت پرداخت کند.مبلغ ضمانت پیمانکار در حساب وی تا تحویل نهایی پروژه قفل خواهد شد و بعد از تحویل پروژه به حساب وی اضافه خواهد شد.