برون سپاری در کسب و کار

برون سپاری در کسب و کاربرون سپاری (Outsourcing)
برون سپاری قرارداد بستن با دیگر شرکت ها ویا شخصی است که یک فعالیت خاصی را انجام می دهد. تقریبا هر سازمانی به روشی عمل برون سپاری را انجام می دهند. به طور نمونه˓ فعالیتی که برون سپاری می شود هسته ای (عاملی) در کسب و کار محسوب نمی شود.
در حال حاضر˓ برون سپاری شکل های مختلفی به خود گرفته است. سازمان ها هنوز فراهم آورندگان خدمات را جهت مدیریت پردازش های مشخصی که وجود دارد در زمینه کسب و کار همچون مدیریت منافع اداره مینمایند. اما بسیاری از سازمان ها تمام عملیات خود را برون سپاری می کنند. اکثر نمونه های رایج ˓برون سپاری تکنولوژی اطلاعات و برون سپاری فرایند کسب و کار می باشد.
برون سپاری فرآیند کسب و کار˓ شامل برون سپاری تماس مرکزی ˓ برون سپاری منابع انسانی ˓ پرداخت هزینه و برون سپاری حسابداری می شود. و ادعای خسارت به پردازش برون سپاری می کند.
فرایند برون سپاری عموما شامل چهار مرحله می شود:

1) تفکر استراتژیکی جهت توسعه فلسفه سازمانی درباره جایگاه برون سپاری در فعالیت های خاص خودش.

2) ارزش یابی و انتخاب˓ جهت تصمیم گیری بر روی پروژه های برون سپاری مناسب و موقعیت های بالقوه برای انجام شدن کارها و اینکه انجام کار توسط فراهم آورندگان خدمات صورت گیرد.

3) توسعه قرارداد˓ برای شاغل شدن به صورت قانونی ˓ نرخ تعیین کردن و توافق در سطح خدمات (SLA )

4) برون سپاری مدیریتی یا نظارتی ˓ جهت تصحیح رابطه کاری درحال پیشرفت بین مشتری و فراهم آورندگان خدمات برون سپاری.
در تمام موارد ˓ موفقیت برون سپاری بر اساس این سه فاکتور می باشد: پشتیبانی در سطح اجرا در سازمان مشتری برای عملیات برون سپاری ; ارتباطات گسترده برای کارمندان تحت تاثیر قرار گرفته; و توانایی مشتری جهت مدیریت فراهم آورندگان خدماتشان. متخصصین برون سپاری مسئول کارکردن هم با طرف مشتری و هم با طرف فراهم آورنده بوده واین نیازمند ترکیب مهارتها در زمینه هایی چون مذاکره ˛ارتباطات ˛ مدیریت پروژه ˛توانایی درک اصول و شرایط قرارداد وتوافقنامه هایی است که در زمینه سطح ارائه خدمات(SLAs ) می باشد و بالاتر از همه این موارد رضایت از این موضوع است که باید قابل انعطاف بود چراکه کسب و کار نیازمند تغییر است.
چالش های برون سپاری بسیار دقیق به نظر می رسند چراکه کار در کشور دوردست دیگری صورت می گیرد و این در بردارنده زبان ˛فرهنگ و اختلافات زمانی منطقه جغرافیایی است.