خود اشتغالی (فری لنسینگ)

نیروی کار آزاد در ایران

اگرچه در بازار کار و اشتغال ایران عبارت “کار آزاد” مترادف با مشاغل غیردولتی است و به هیچ وجه بیانگر واژه بین المللی آن نیست اما هستند برخی از ایرانیانی که طی سال های اخیر به این بازار وارد شده و از آن درآمدهای قابل توجهی نیز کسب کرده اند. ادامه مطالب