کارفرما

تعریف پروژه در کارآفرینان

پروژه خود را کامل و حرفه ای تعریف کنید تا شانس بیشتری برای پیدا کردن پیمانکار داشته باشید.
این نکته را به خاطر بسپارید که :
کارکردن با کارفرمائی که می داند از پروژه چه میخواهد بسیار حرفه ا ی تر و مطلوبتر است... ادامه مطالب