ثبت مدارک و مجوز ها

کاربران سایت کارآفرینان (پیمانکار و کارفرما) میتواند مدارک و مجوز های خود را درسایت ثبت کنند. با توجه به این مدارک و مجوز ها مشاورین سایت می توانند مهارتهای فرد را بررسی کرده و تایید کنند.ثبت این موارد در سایت و بررسی آنها توسط مشاورین سایت موجب می شود طرفین پروژه به یکدیگر بیشتر اعتماد کنند.

برای دسترسی در سایت به صفحه تاییدیه ها و مجوزها، از منوی پنل کاربری  برروی زیر منوی تاییدیه ها و مجوزهای من کلیک کنید.

منو پنل کاربری- زیر منو تاییدیه ها و مجوزهای من

صفحه نمایش داده شده به صورت زیر می باشد:

صفحه تاییدیه ها و مجوز های من

در قسمت 1 با توجه به فرم نمایش داده شده میتوانید مدارک خود را ثبت کنید.در قسمت 2 میتوانید مجوزهای خود را ثبت کنید ودر قسمت 3 مجوز ها و مدارک ثبت شده به تفکیک نمایش داده می شود.