بررسی گزارش کارها و اعلام درصد پیشرفت و پایان پروژه

بعد از اینکه پیمانکار را انتخاب و بیعانه اولیه پروژه را به سایت پرداخت کردید، پیمانکار در صورت تمایل برای شروع کار پیشنهاد شما را می پذیرد و پروژه آغاز می شود.در قسمت پروژه های من ، در حالت کارفرما، پروژه های درحال انجام می توانید لیست پروژه های در حال انجام خود را مشاهده کرده واز قسمت ارتباطات می توانید با پیمانکاردرارتباط باشید و گزارش کارهای ثبت شده رابررسی کرده، نظر خود بهمراه درصد پیشرفت پروژه را اعلام کنید.
صفحه ارتباطات پروژه - گزارش کاراگر گزارش کار فرستاده شده توسط پیمانکار دارای فایل پیوست بود از این صفحه می توانید آن را دانلود کرده و بررسی کنید.نتیجه بررسی خود را نیز میتوانید در قالب پیام و تغییر درصد پیشرفت پروژه ثبت کنید.

زمانبندی پرداخت برای پروژه در این صفحه می توانید تکمیل کنید.

اعلام پایان پروژه

وقتی پیمانکار گزارش کار نهایی را فرستاد و درصد پیشرفت پروژه را 100 درصد کرد، بعد از بررسی و تایید صحت پروژه انجام شده و تنظیم درصد پیشرفت کار برروی 100، با کلیک برروی گزینه پایان پروژه خاتمه پروژه را در سایت ثبت کرده و به مدیر سایت اعلام می کنید. بعد از تایید مدیر سایت مبلغ پروژه قفل شده در پنل کارفرما به حساب پیمانکار منتقل می شود. گزینه پایان پروژه در صفحه ارتباطات برای کارفرما و ناظر پروژه نمایش داده می شود.