معرفی برون سپاری

برون سپاری قرارداد بستن با دیگر شرکت ها ویا شخصی است که یک فعالیت خاصی را انجام می دهد. تقریبا هر سازمانی به روشی عمل برون سپاری را انجام می دهند. به طور نمونه˓ فعالیتی که برون سپاری می شود هسته ای (عاملی) در کسب و کار محسوب نمی شود. یک شرکت بیمه ˓ به عنوان مثال ˓ ممکن است عملیات مربوط به باغداری و مواردی از این قبیل برای کارخانه ها یا شرکت هایی که در اینگونه کارها تخصص دارند به صورت عمل برون سپاری انجام گیرد. البته این تا زمانیست که به بیمه یا استراتژیک فرآیند کسب و کار مرتبط نشوند. موسسات خارجی که خدمات برون سپاری را فراهم می کنند فراهم آورندگان شخص ثالث هستند˓ یا به طور معمول فراهم اورندگان خدمات نامیده می شوند.

اگرچه برون سپاری از زمانیکه تخصص کاری به وجود آمده فعال بوده است ˛ در زمانهای گذشته کمپانی ها آغاز به کارگرفتن مدل برونسپاری شده را جهت عرضه فعالیت ها محدود نمودند که می توان به لیست حقوق˛ دادن صورتحساب و ورودی داده اشاره نمود. این پردازش ها می توانند  با کارایی بسیاربالایی انجام گیرند و ازاینرو هزینه بیشتری را محتمل شوند ویا از شرکت های دیگربا تجهیزات تخصصی و امکانات و پرسنل آموزش دیده ویژه بهره گیرند.

در حال حاضر˓ برون سپاری شکل های مختلفی به خود گرفته است. سازمان ها هنوز فراهم آورندگان خدمات را جهت مدیریت پردازش های مشخصی که وجود دارد در زمینه کسب و کار همچون مدیریت منافع اداره مینمایند. اما بسیاری از سازمان ها تمام عملیات خود را برون سپاری می کنند. اکثر نمونه های رایج ˓برون سپاری تکنولوژی اطلاعات و برون سپاری فرایند کسب و کار می باشد.

برون سپاری فرآیند کسب و کار˓ شامل برون سپاری تماس مرکزی ˓ برون سپاری منابع انسانی ˓ پرداخت هزینه و برون سپاری حسابداری می شود. و ادعای خسارت به پردازش برون سپاری می کند. این برون سپاری ها با قرارداد های سالیانه چند گانه سروکار دارند و می توانند به درآمدزایی میلیون ها دلار منتهی شوند. بیشتر اوقات اشخاصی که  کاراختصاصی ای را برای  یک مشتری از سوی شرکتی خاص انجام میدهند ˛منتقل شده و تبدیل به کارمندانی جهت فراهم آوردن خدمات می شوند. فراهم آورندگان برجسته خدمات برون سپاری در زمینه های برون سپاری تکنولوژی اطلاعات و برون سپاری فرآیند کسب و کار شامل IBM ˓ EDS ˓ CSC˓HP˓ ACSمی شود.

بسیاری از شرکت های زبردست که محدودیت در زمان و درآمد دارند˓ از قبیل ناشران نرم افزاری تازه کار˓ عملیات چند منبعی را اعمال می کنند و با استفاده از هر دو پرسنل فراهم آورنده خدمات و پرسنل داخلی این کار را انجام می دهند واین درجهت تسریع زمان شروع است. آنها جمعیت کثیری ازفراهم آورندگان خدمات برون سپاری را درجهت اداره کردن  تمام جوانبی که از یک پروژه جدید ˓  طرح محصول˓ رمز گذاری نرم افزار ˓ تست کردن ˓ محلی کردن و حتی برای بازاریابی و فروش وجود دارد را استخدام می کنند.

فرایند برون سپاری عموما شامل چهار مرحله می شود:

1) تفکر استراتژیکی جهت توسعه فلسفه سازمانی درباره جایگاه برون سپاری در فعالیت های خاص خودش.

2) ارزش یابی و انتخاب˓ جهت تصمیم گیری بر روی پروژه های برون سپاری مناسب و موقعیت های بالقوه برای انجام شدن کارها و اینکه انجام کار توسط فراهم آورندگان خدمات صورت گیرد.

3) توسعه قرارداد˓ برای شاغل شدن به صورت قانونی ˓ نرخ تعیین کردن و توافق در سطح خدمات (SLA )

4) برون سپاری مدیریتی یا نظارتی ˓ جهت تصحیح رابطه کاری درحال پیشرفت بین مشتری و فراهم آورندگان خدمات برون سپاری.

در تمام موارد ˓ موفقیت برون سپاری بر اساس این سه فاکتور می باشد: پشتیبانی در سطح اجرا در سازمان مشتری برای عملیات برون سپاری ; ارتباطات گسترده برای کارمندان تحت تاثیر قرار گرفته; و توانایی مشتری جهت مدیریت فراهم آورندگان خدماتشان. متخصصین برون سپاری مسئول کارکردن هم با طرف مشتری و هم با طرف فراهم آورنده بوده واین نیازمند ترکیب مهارتها در زمینه هایی چون مذاکره ˛ارتباطات ˛ مدیریت پروژه ˛توانایی درک اصول و شرایط قرارداد وتوافقنامه هایی است که در زمینه سطح ارائه خدمات ) SLAs  (می باشد و بالاتر از همه این موارد رضایت از این موضوع است که باید قابل انعطاف بود چراکه کسب و کار نیازمند تغییر است.

چالش های برون سپاری بسیار دقیق به نظر می رسند چراکه کار در کشور دوردست دیگری صورت می گیرد و این در بردارنده زبان ˛فرهنگ و اختلافات زمانی منطقه جغرافیایی است.