راهنمای استفاده از کارآفرینان برای کارفرما

هدف از راه اندازی وب سایت کارآفرینان ایجاد بستری امن برای کارآفرینان ایرانی برای معرفی پروژه های خود و محیطی برای فری لنسرها برای انتخاب پروژه های متنوع و انجام آنها می باشد.

تمام کاربران کارآفرینان می توانند پروژه ثبت کنند. پروژه های ثبت شده نباید با قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایت کارآفرینان مغایرت داشته باشد.

کاربرانی که در کارآفرینان پروژه ثبت می کنند به نام کارفرما شناخته می شوند.بعد از ثبت پروژه توسط کارفرما پیمانکارانی که مهارتهای مرتبط با پروژه را دارند می توانند پیشنهاد های خود را ثبت کنند.کارفرما نیز بعد از بررسی پیشنهاد های ثبت شده پیمانکار مورد نظر خود را انتخاب می کند.

عنوان های راهنمای استفاده از کار آفرینان برای کارفرمایان :

ثبت نام

تکمیل پروفایل

تعریف پروژه

اجزاء پروفایل کاربر

صفحه شرح پروژه

انتخاب پیمانکار

بیعانه و گروگذاری برای پروژه

 تعریف زمانبندی پرداخت برای پروژه

صفحه ارتباطات پروژه

بررسی گزارش کارها و اعلام پایان پروژه

رتبه بندی پیمانکار

صورتحساب

واریز به حساب

برداشت از حساب

دسترسی به پروژه ها

مدارک و مجوز ها

اطلاعیه

درخواست

اختلاف