هدف کارآفرینان

هدف کارآفرینان،کارآفريني براي نيروهاي متخصص و کم کردن هزينه هاي کارفرما با برون سپاري پروژه ها به بهترين متخصصان كشور است.

کارآفرینی