شاخه های برنامه ریزی برون سپاری

شاخه های اصلی برنامه ریزی برون سپاری یک شرکت به صورت زیر است:

برای انجام یک پروژه خارج از شرکت و برون سپاری آن، مدیران بخش های مختلف باید بررسی های لازم را انجام داده و به یک برنامه ریزی مرکزی را تدوین کنند.

شاخه های برنامه ریزی برون سپاری