تعریف زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه

شما میتوانید برای پرداخت مبلغ پروژه خود به پیمانکار، زمانبندی پرداخت تعریف کنید.

زمانیکه پیمانکار را انتخاب کردید در مهلت زمانی که وی انجام پروژه را تایید می کند میتوانید زمان بندی پرداخت خود را تعریف کنید.

پیشنهاد می شود این زمانبندی را قبل از اعلام شروع کار توسط پیمانکار انجام دهید و درصدی از مبلغ را نیز بعنوان پیش پرداخت تعیین کند. این کار باعث بالا رفتن ضریب اطمینان پیمانکار به شما خواهد شد.

برای تعریف زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه ، به صفحه ارتباطات پروژه بروید.درصفحه ارتباطات کلیدی برای تعریف زمانبندی توسط کارفرما وجود دارد. این گزینه برای پیمانکار نیز نمایش داده می شود ولی پیمانکار فقط میتواند زمانبندی تعریف شده را ببیند و از روند پرداخت آن آگاهی یابد.

ارتباطات پروژه - زمانبندی پرداخت

با توجه به تصویر نمایش داده شده کارفرما در صفحه ارتباطات می تواند زمان بندی پروژه خود را تعریف کند. با کلیک برروی گزینه زمانبندی پرداخت صفحه زیر نمایش داده می شود.

تعریف زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه

با تعریف عنوان، درصد پیشرفت و مبلغ و کلیک برروی کلید اضافه کردن می توانید تک تک موارد را به لیست اضافه کنید.در لیستی که تشکیل می شود برای هر سطر گزینه ای برای حذف نیز وجود دارد که در صورت تمایل میتوانید مورد یا مواردی را حذف کنید.

بعد از اینکه  لیست  کامل تشکیل شد می توانید، با کلیک برروی کلید ثبت در سیستم ثبت نهایی را انجام دهید. تا قبل از ثبت نهایی پیمانکار نمی تواند لیست زمانبندی را مشاهده کند.در تصویر زیر لیست زمان بندی بعد از ثبت در سیستم را نشان می دهد.

زمانبندی تعریف شده برای پرداخت پروژه

کارفرما می تواند با توجه به درصد پیشرفت پروژه و طبق زمان بندی پرداخت را انجام دهد.با کلیک برروی گزینه ایجاد بیعانه مبلغ تعیین شده از اعتبار کسر شده و به وضعیت پرداخت  تغییر می یابد . این مبلغ بعد از تحویل نهایی پروژه به حساب پیمانکار منتقل خواهد شد و تا قبل از این زمان در حساب کارفرما قفل می شود.