برون سپاری در IT

نزدیک به 40% درصد پروژه هایی که در زمینه وب انجام می شوند ، توسط شرکتها برون سپاری می شوند.

 

برون سپاری در IT