صفحه شرح پروژه

در این مطلب به معرفی اجزاء صفحه شرح پروژه می پردازیم.بعد از اینکه کارفرما پروژه را تعریف کرد صفحه ای برای وی نمایش داده می شود. طبق ویژگی ها و مهارتهایی که برای پروژه خود تعریف کرده است برای پیمانکاران قابل نمایش خواهد بود.

صفحه پروژه

 

(1)

در تصویر (1) صفحه پروژه قابل دسترس برای پیمانکارانی که مهارتهای منطبق با مهارت های پروژه را دارند، مشاهده می شود. اجزای این صفحه بر اساس شماره های مشخص شده به شرح زیر است:

 1. عنوان پروژه
 2. شناسه کارفرما: با کلیک برروی شناسه کارفرما پروفایل وی نمایش داده می شود.
 3. ناظر پروژه: در صورتیکه کارفرما برای پروژه خود ناظر مشخص کرده باشد در این قسمت شناسه وی نمایش داده می شود.با کلیک برروی شناسه ناظرپروفایل وی نمایش داده می شود.
 4. ویژگیهای پروژه با رنگهای مختلف نمایش داده می شود.
 5. توضیحات مربوط به پروژه و نیازمندی های اصلی آن در این قسمت ذکر شده است.
 6. درصورتیکه توضیحات و شرح جزئیات پروژه طولانی باشد، کارفرما فایلی با پسوند zip یا pdf به پروژه ضمیمه کرده است. در این قسمت فایل ضمیمه قابل دانلود کردن است.
 7. درصورتیکه پیمانکار برای ثبت پیشنهاد در این پروژه به اطلاعات بیشتر ی نیاز داشته باشند و همچنین  کارفرما برای ارتباط با پیمانکاران و پاسخگوئی با سوال های آنها ، در قسمت گفتگو پیام ثبت می کنند. این قسمت برای تمامی پیمانکارانی مهارت منطبق با یکی از مهارتهای این پروژه دارند قابل دسترس است.(تصویر 6)
 8. در این قسمت مهارتهای تخصیص داده شده برای این پروژه نمایش داده شده است.
 9. در صورتیکه کارفرما مایل باشد از پیمانکار خود مبلغی مبنی بر ضمانت انجام پروژه بگیرد، دراین قسمت نمایش داده خواهد شد.
 10. نحوه تحویل نسخه نهائی پروژه در این قسمت مشخص می شود.
 11. نحوه ثبت گزارش کار برای پیمانکار مشخص شده است.
 12. تاریخ ثبت پروژه نمایش داده می شود.
 13. تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه  نمایش داده شده است.
 14. در صورتیکه پیمانکار هستید و یکی از مهارتهای اختصاص داده شده به پروژه را در پنل خود ثبت کرده باشید، گزینه پیشنهاد دهید در صفحه پروژه برای شما ظاهر می شود.

صفحه پروژه - پیشنهاد دهید

 

(2)

در صورتیکه گزینه پیشنهاد دهید برای شما نمایش داده شده باشد میتوانید در پائین صفحه پروژه جزئیات پیشنهاد خود را ثبت کنید.

صفحه پروژه - فرم پیشنهاد دهید

(3)

اگر مهارتهای منطبق با این پروژه را نداشته باشید پیغامی برای شما نمایش داده خواهد شد.

صفحه پروژه - پیغام عدم انطباق مهارت

(4)

15. در این قسمت حداقل و حداکثر بودجه پروژه مشخص شده است.

16. میانگین مبلغ پیشنهادهایی که برای این پروژه ثبت شده است نمایش داده می شود.

17. تعداد پیشنهادهای ثبت شده برای این پروژه مشخص می شود.

18.در این قسمت زمان باقیمانده برای ارسال پیشنهاد در این پروژه  براساس روز، ساعت، دقیقه و ثانیه نمایش داده می شود. اگر پروژه بسته شده باشد یعنی زمان ارسال پیشنهاد تمام شده باشد یا پیمانکار آن انتخاب شده باشد، لیبل پروژه بسته شد نمایش داده می شود. همچنین اگر پیمانکار انتخاب شده باشد عکس پیمانکار نیز در این قسمت نمایش داده می شود.

صفحه پروژه - پروژه بسته شد

(5)

تصویر زیر صفحه گفتگو را نشان می دهد.

صفحه پروژه - گفتگو

(6)