صفحه ارتباطات و ارسال گزارش کار

در طول زمان انجام پروژه کارفرما و پیمانکار میتوانند از طریق صفحه ارتباطات پروژه ، گزارش کار، اطلاعات ، فایلها  و زمانبندی پرداخت را مشاهده کرده وبا همدیگر در ارتباط باشند.

برای مشاهده صفحه ارتباطات کارفرما یا پیمانکار بعد از ورود به پنل خود باید درمنوی کاربری زیر منوی پروژه های من را انتخاب کنید.

منوی کاربری- پروژه های من

 

در صفحه پروژه های من کارفرما و پیمانکار باید به پروژه های در حال انجام ، قسمت ارتباطات مراجعه کنند.

پروژه های در حال انجام - کارفرما

برای هر پروژه قسمت ارتباطات مختص همان پروژه در نظر گرفته شده است.با کلیک برروی آن صفحه ارتباطات نمایش داده می شود . در ادامه با توجه به شماره گذاری انجام شده جزئیات این صفحه توضیح داده خواهد شد.

پروژه در حال انجام - صفحه ارتباطات

 1.  عنوان پروژه
 2. شناسه کارفرما
 3. شناسه ناظر
 4. شناسه پیمانکار
 5. بودجه پروژه
 6. مبلغ انتخاب شده
 7. تعداد پیشنهاد ها
 8. تاریخ پایان پروژه
 9. شناسه و تصویر کارفرما
 10. شناسه و تصویر پیمانکار
 11. شناسه و تصویر ناظر
 12. مهارتهای لازم برای این پروژه
 13. درصد پیشرفت پروژه
 14. فایل پیوست گزارش کار
 15. مشخص کردن درصد پیشرفت پروژه
 16. اعلام پایان پروژه ( فقط برای کارفرما قابل مشاهده است)
 17. متن پیام
 18. گزینه تعریف و مشاهده زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه
 19. گزارشهای ثبت شده
 20. نشان دهنده فایل پیوست همراه این گزارش کار