انواع پروژه و مشاهده آنها در کارآفرینان

کارفرما در هنگام تعریف پروژه در کارآفرینان می تواند برای پروژه خود ویژگی تعریف کند.این ویژگی ها پروژه ها را دسته بندی می کنند. همچنین در منوی اصلی سایت در زیر منوی آن سه دسته اصلی برای پروژه ها وجود دارد .

 • آخرین پروژه ها: 10 پروژه آخری که در سایت تعریف شده است نمایش داده می شود.
 • پروژه های برجسته: پروژه هایی که به آنهای ویژگی Featured Project اختصاص داده شده باشد.
 • پروژه های رو به پایان : پروژه هایی که به تاریخ پایان آنها کمتر از 72 ساعت باقی مانده است.

منوی اصلی - پروژه ها

 

ویژگی های پروژه در صفحه تعریف پروژه 

5 نوع مختلف بعنوان ویژگی پروژه تعریف می کنیم که به شرح زیر می باشند :

 1. پروژه برجسته (Featured) : کارفرما با پرداخت مبلغی می تواند پروژه خود را بعنوان پروژه برجسته نسبت به سایر پروژه ها تفکیک کند.
 2. پیشنهاد های مخفی(Hide Bid) : فقط کارفرما و ناظر پروژه امکان مشاهده پیشنهاد ها را دارند. پیشنهادهای ثبت شده برای کاربران مخفی خواهد شد.
 3. خصوصی(Private): فقط اعضا امکان مشاهده پروژه را دارند .کاربرانی که هنوز در سایت ثبت نام نکرده اند نمی توانند این نوع پروژه ها را ببینند.
 4. خاص(Special): در این پروژه ها تعداد خاصی از پیمانکاران اجازه ثبت پیشنهاد را دارند. کارفرما پیمانکاران مورد نظر خود را انتخاب کرده و برای آنها دعوت نامه می فرستد.
 5. فوری(urgent): پروژه هایی که برای انجام آنها مهلت زیادی وجود ندارد و هر چه سریعتر باید انجام شوند.

ویژگی های پروژه

آخرین پروژه ها

10 پروژه آخری که در سایت تعریف شده است اینجا نمایش داده می شود.

آخرین پروژه ها

 

پروژه های برجسته

پروژه هایی که در هنگام تعریف ویژگی featured به آنها نسبت داده شده است.

پروژه های برجسته

 

پروژه های براساس مهارتهای من

پروژه هایی است که با توجه به مهارتهای ثبت شده هر کاربر نمایش داده می شود و کاربر امکان ثبت پیشنهاد در این پروژه ها را دارد.

پروژه های براساس مهارتهای من

در منوی پنل کاربری زیر منو داشبورد ، گزینه پروژه های من وجود دارد که بعد از انتخاب آن صفحه داشبورد به همراه لیست پروژه ها در قالب کارفرما و پیمانکاری نمایش داده می شود.

منوی کاربری - پروژه های من

 

در صفحه پروژه های من دو حالت کارفرما و پیمانکار وجود دارد و پروژه ها در هرکدام از این نقش ها قابل مشاهده است.

در نقش کارفرما

یک کارفرما می تواند پروژه هایی در 4 وضعیت نشان داده شده داشته باشد. این دسته بندی ها به شرح زیر هستند:

پروژه های من - کارفرما

 1. تایید نشده : پروژه های تعریف شده ای که توسط مدیر سایت تایید نشده است.
 2. در مرحله پیشنهاد : پروژه هایی که پیمانکاری برای آنها هنوز انتخاب نشده است.
 3. در حال انجام : پروژه هایی که پیمانکار انتخاب شده برای آن شروع پروژه را اعلام کرده و در حال انجام آن می باشد.
 4. به پایان رسیده : پروژه هایی که به اتمام رسیده و پیمانکار نسخه نهایی را تحویل داده است.

پروژه های من - کارفرما - درحال انجام

 در نقش پیمانکار

یک پیمانکار می تواند پروژه هایی در 4 وضعیت نشان داده شده داشته باشد. این دسته بندی ها به شرح زیر هستند:

پروژه های من - پیمانکار - در انتظار تایید

 1. پیشنهادهای فعال : پروژه های که پیمانکار برای آنها پیشنهاد ثبت کرده است.
 2. در انتظار تایید : پروژه هایی که کاربر فعلی برای آن بعنوان پیمانکار انتخاب شده و منتظر تایید و اعلام شروع پروژه از جانب وی می باشند.
 3. در حال انجام : پروژه هایی که پیمانکار  شروع پروژه را اعلام کرده و در حال انجام آن می باشد.
 4. به پایان رسیده : پروژه هایی که به اتمام رسیده و پیمانکار نسخه نهایی را تحویل داده است. مبلغ پروژه نیز بطور کامل به حساب پیمانکار بعد از تحویل نهایی واریز شده است.

پروژهای من - پیمانکار - به پایان رسیده