اجزاء پروفایل کاربر

پروفایل کاربر بسیار مهم است. در سایت کار آفرینان هر کارفرما یا پیمانکار برای آشنائی با کاربران دیگر به پروفایل آنها مراجعه می کنند.اگر کاربر تازه ثبت نام کرده باشید اطلاعات زیادی در پروفایل شما وجود نخواهد داشت. بعد از انجام یک یا چند پروژه و رتبه دهی توسط کارفرما ، پروفایل شما دارای اطلاعات مناسبی خواهد شد.

پروفایل کاربر - رتبه بندی

(1)

با توجه به شماره های مشخص شده درتصویر (1) اطلاعات نمایش داده شده برای پروفایل توضیح داده می شود:

  1. شناسه کاربری نمایش داده شده است.
  2. تاریخ عضویت کاربر نمایش داده می شود.
  3. تعداد بازدید های انجام شده از پروفایل کاربر نمایش داده شده است.
  4. دعوت برای پروژه از این قسمت انجام می شود.
  5. در این قسمت پیام های عمومی کاربر قابل مشاهده است و شما نیز میتوانید برای وی پیامی درج کنید (عکس 4 در این پست را ملاحظه کنید)
  6. در این قسمت پروژه های این کاربر چه در نقش کارفرما یا پیمانکار قابل مشاهده است.(عکس2 و 3در این پست را ملاحظه کنید)
  7. در این قسمت امتیاز های داده شده به کاربر بابت انجام پروژه ها نمایش داده می شود.در تصویر بالا شماره 9 امتیاز داده شده توسط کارفرما به این کاربر با توجه به انجام یک پروژه را مشاهده می کنید.
  8. در پائین و سمت راست پروفایل مهارتهای کاربر نمایش داده می شود که مهارتهای تایید شده توسط مشاورین به رنگ سبز نمایش داده می شود.

پروژه های کارفرمائی

 (2)

در تصویر 2 پروژه های کاربر در نقش کار فرما  نمایش داده می شود. سه وضعیت مختلف این پروژه ها  به سه شماره 2و3و4 مشخص شده اند:

2- پروژه هایی که تعریف شده و در مرحله ارسال پیشنهاد هستند.

3- پروژه هایی که پیمانکار آنها مشخص شده و شروع شده است.

4- پروژه هایی که مراحل انجام آن به پایان رسیده و تحویل گرفته شده است.

پروژه های پیمانکاری

(3)

در تصویر3 پروژه های کاربر در نقش پیمانکار  نمایش داده می شود. سه وضعیت مختلف این پروژه ها  به سه شماره 2و3و4 مشخص شده اند:

2- پروژه هایی که پیمانکار برای آنها پیشنهاد ثبت کرده است.

3- پروژه هایی که کاربر بعنوان پیمانکار مشغول انجام دادن آن می باشد.

4- پروژه هایی که مراحل انجام آن به پایان رسیده و تحویل داده شده است.

پروفایل کاربر - پیام عمومی

 

(4)

در تصویر 4 پروفایل کاربر بخش پیام عمومی نمایش داده شده است. در این بخش کاربر می تواند پیام عمومی برای کاربران دیگر ثبت کند. شایان ذکر است این پیام برای تمامی کاربران قابل مشاهده است.در ثبت پیام این قسمت  قوانین و مقررات کشور ومقررات سایت را در نظر بگیرید.