مشاهده زمانبندی پرداخت مبلغ پروژه

بعد از تعریف زمانبندی پرداخت توسط کارفرما، سایت کارآفرینان برای پیمانکار اطلاعیه فرستاده و اطلاع رسانی را انجام می دهد. پیمانکار می تواند در صفحه ارتباطات پروژه لیست زمانبندی را مشاهده کند.

ارتباطات پروژه - زمانبندی پرداخت

 

پیمانکار با کلیک برروی زمانبندی پرداخت لیست تعریف شده توسط کارفرما را مشاهده می کند.در این لیست وضعیت هر کدام از آیتم های لیست نیز مشخص شده است.

زمانبندی پرداخت نمایش داده شده برای پیمانکار