رتبه بندی پیمانکار

رتبه بندی پیمانکار

وقتی مبلغ پروژه توسط مدیر سیستم به حساب پیمانکار واریز شد، سیستم پروژه را تمام شده اعلام میکند. در این زمان شما میتوانید با توجه به نحوه انجام پروژه توسط پیمانکار ، نظر خود را ثبت کرده و به وی رتبه دهید. با این کار به بقیه کارفرمایان برای تصمیم گیری های بهتر در پروژه های بعدی کمک می کنید.